Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van Theaterschool De Zuiderlingen.

1.2 Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist/deelnemer onverkort akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3 Bezoekers (cursisten/leerlingen, gasten, etc.) dienen zich in Theaterschool De Zuiderlingen te houden aan de huisregels en aanwijzingen van de directie en/of het personeel van Theaterschool De Zuiderlingen op te volgen.

ARTIKEL 2 INSCHRIJVING

2.1 Inschrijven voor een cursus kan alleen via de website www.theaterschool-dezuiderlingen.nl

2.1.2 Bij inschrijving van minderjarige cursist/deelnemer geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient te ondertekenen.

2.2.1 Inschrijvingen ten behoeve van Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen gemaild worden naar [email protected]

2.2.2 Op de website kiest de klant bij inschrijving op basis van zijn/haar beschikbaarheid voor betreffende cursus. Lesdag en
tijdstippen staan vermeld op de website.

2.3 Indien men zich niet meer voor de gewenste cursus kan inschrijven, omdat de cursus is volgeboekt, kan de klant ervoor kiezen om een belangstellingsregistratie op de website in te vullen. Indien een nieuwe cursus wordt gestart ontvangt de klant hierover bericht.

2.4 Inschrijven voor een cursus kan alleen op de data en tijden die door Stichting Theaterschool De Zuiderlingen zijn bepaald. De juiste lesdata staan vermeld op de website.

2.5 Voor aanvang van een cursus ontvangt de cursist een inschrijfbevestiging per mail.

2.6 Na afloop van het seizoen wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. Van rechtswege is het mogelijk om na het eerste seizoen de inschrijving tot een maand na de start van het nieuwe seizoen te beëindigen.

2.7 De laatste instroommogelijkheid bij een cursus, is vanaf de 1e les van januari van het lopende cursusjaar.

A1TIKEL 3 OPZEGGING

3.1 Tussentijdse opzegging is tijdens het cursusjaar niet mogelijk, behalve in de volgende gevallen:

3.1.2 Indien cursist schriftelijk opzegt tot het einde van de eerste termijn na de start van het huidige seizoen;

3.1.3 Indien de cursist verhuist buiten het werkgebied van De Zuiderlingen, in welk geval een bewijs van uitschrijving uit de gemeente moet worden overlegd;

3.1.4 Indien er medische redenen zijn die ten grondslag liggen aan het niet langer kunnen volgen van de cursus, in welk geval een
medische verklaring van een arts moet worden overlegd.

3.2 Opzegging kan enkel schriftelijk per e-mail via [email protected]

ARTIKEL 4 AFMELDING

4.1 Het afmelden voor een les (wegens verhindering of ziekte) dient minstens 2 uur voor aanvang van de cursus per e-mail of privé app-bericht of telefonisch bij de desbetreffende docent.

ARTIKEL 5 RESTITUTIE

5.1 Restitutie in het geval van tussentijdse opzegging in het cursusjaar is slechts mogelijk bij de onder artikel 3.1 genoemde
gevallen.

5.2 Restitutie is niet mogelijk bij door de cursist afgemelde (verhinderde) lessen.

5.3 Het recht op restitutie wegens lesuitval ontstaan door Stichting Theaterschool De Zuiderlingen, geldt vanaf de derde uitgevallen les per cursusjaar. Alleen het cursusbedrag verschuldigd voor de uitgevallen lessen wordt gerestitueerd.

5.4 Indien Stichting Theaterschool De Zuiderlingen besluit in de eerste termijn de cursus tussentijds te beëindigen,

5.5 Indien Stichting Theaterschool De Zuiderlingen besluit om voor startdatum cursus of workshop de cursus niet door te laten gaan, wordt het gehele cursusbedrag gerestitueerd.

5.6 Restitutie van een workshop is mogelijk als de cursist zich 2 weken voor aanvang van de workshop schriftelijk bij Stichting Theaterschool De Zuiderlingen afmeldt. Restitutie bij afmelding binnen 2 weken is niet mogelijk.

5.7 Indien cursist na inschrijving in de eerste termijn opzegt, is er geen recht op restitutie van het eerste termijnbedrag. De overige 3 termijnen worden of gecrediteerd (als er is gekozen voor termijnbetaling) of gerestitueerd (indien een eenmalige betaling is gedaan).

ARTIKEL 6 BEËINDIGING CURSUS DOOR De Zuiderlingen

6.1 Bij onvoldoende inschrijvingen voor een cursus kan Stichting Theaterschool De Zuiderlingen besluiten om de cursus niet door te laten gaan of te beëindigen. De cursisten die zich hebben ingeschreven worden van dit besluit tijdig per mail in kennis gesteld en ontvangen het eventuele reeds vooruitbetaalde cursusbedrag terug.

ARTIKEL 7 BELANGSTELLINGSREGISTRATIE

7.1 Als een cursus is volgeboekt dan kan een belangstellingsregistratie op de website worden ingevuld.

7.1.2 Hiermee geeft de cursist aan belangstelling te hebben voor eenzelfde soort cursus die op dat moment is volgeboekt.

7.1.3 Wanneer nieuw aanbod wordt gerealiseerd waarbij voldoende belangstelling bestaat kan Stichting Theaterschool De Zuiderlingen een extra cursus inplannen. De cursisten die op de belangstellingsregistratielijst staan worden hiervan middels een e-mail op de hoogte gesteld.

7.1.4 De belangstellingregistratie wordt automatisch op einde van het cursusseizoen verwijderd en gaat dus niet automatisch mee over naar het nieuwe seizoen.

ARTIKEL 8 TARIEVEN

8.1 Aan de cursisten die 21 jaar of ouder zijn en een cursus volgen, wordt een btw-tarief van 21% in rekening gebracht.

ARTIKEL 9 BETALINGEN

9.1 Bij inschrijving voor een cursus gaat de klant akkoord met het cursusbedrag en de geldende betaalverplichting. Tevens gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

9.2. Het cursusbedrag dient in beginsel in zijn geheel (Ideal) of in termijnen (factuur of Automatische Incasso) te worden voldaan.

9.3.1 Cursisten, die zich in september of oktober van het lopende cursusjaar inschrijven, dienen het volledige cursusbedrag te betalen.

9.3.2 Cursisten, die zich in november of december inschrijven (met een laatste mogelijkheid tot de 1e week van januari) ontvangen een korting naar rato.

9.4 Theaterschool De Zuiderlingen behoud zich het recht om een extra cursus op een later tijdstip te starten met een afwijkende cursusprijs.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Stichting Theaterschool De Zuiderlingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die cursisten maken ten gevolge van letsel, ongeval, diefstal of vernieling van eigendom tijdens de lessen.

ARTIKEL 11 PORTRETRECHT

11.1 Door aanvaarding van de algemene bepalingen en voorwaarden stemt de cursist in met het gebruik door Stichting Theaterschool De Zuiderlingen van foto’s en of filmpjes waarop hij/ zij is afgebeeld. De foto’s en of filmpjes zijn gemaakt tijdens lessen, optredens, voorstellingen en/of andere Stichting Theaterschool De Zuiderlingen activiteiten. De foto’s en filmpjes worden uitsluitend gebruikt als promotiemateriaal.

11.2 Indien een cursist wenst niet herkenbaar in beeld te worden gebracht kan dit per mail worden aangegeven. Dit geldt ook voor
overige vragen, graag laten weten via [email protected]