Algemene voorwaarden | General Terms

English below

ARTIKEL 1 ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van Theaterschool De Zuiderlingen.

1.2 Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de cursist/deelnemer onverkort akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.3 Bezoekers (cursisten/leerlingen, gasten, etc.) dienen zich in Theaterschool De Zuiderlingen te houden aan de huisregels en aanwijzingen van de directie en/of het personeel van Theaterschool De Zuiderlingen op te volgen.

ARTIKEL 2 INSCHRIJVING

2.1 Inschrijven voor een cursus kan alleen via de website www.theaterschool-dezuiderlingen.nl

2.1.2 Bij inschrijving van minderjarige cursist/deelnemer geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient te ondertekenen.

2.2 Op de website kiest de klant bij inschrijving op basis van zijn/haar beschikbaarheid voor betreffende cursus. Lesdag en

tijdstippen staan vermeld op de website.

2.3 Indien men zich niet meer voor de gewenste cursus kan inschrijven, omdat de cursus is volgeboekt, kan de klant ervoor kiezen om een belangstellingsregistratie op de website in te vullen. Indien een nieuwe cursus wordt gestart ontvangt de klant hierover bericht.

2.4 Inschrijven voor een cursus kan alleen op de data en tijden die door Stichting Theaterschool De Zuiderlingen zijn bepaald. De juiste lesdata staan vermeld op de website.

2.5 Voor aanvang van een cursus ontvangt de cursist een inschrijfbevestiging per mail.

2.6 Na afloop van het seizoen wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. Van rechtswege is het mogelijk om na het eerste seizoen de inschrijving tot een maand na de start van het nieuwe seizoen te beëindigen.

2.7 De laatste instroommogelijkheid bij een cursus, is vanaf de 1e les van januari van het lopende cursusjaar.

A1TIKEL 3 OPZEGGING

3.1 Tussentijdse opzegging is tijdens het cursusjaar niet mogelijk, behalve in de volgende gevallen:

3.1.2 Indien cursist schriftelijk opzegt tot het einde van de eerste termijn na de start van het huidige seizoen;

3.1.3 Indien de cursist verhuist buiten het werkgebied van De Zuiderlingen, in welk geval een bewijs van uitschrijving uit de gemeente moet worden overlegd;

3.1.4 Indien er medische redenen zijn die ten grondslag liggen aan het niet langer kunnen volgen van de cursus, in welk geval een
medische verklaring van een arts moet worden overlegd.

3.2 Opzegging kan enkel schriftelijk per e-mail via [email protected]

ARTIKEL 4 AFMELDING

4.1 Het afmelden voor een les (wegens verhindering of ziekte) dient minstens 2 uur voor aanvang van de cursus per e-mail of privé app-bericht of telefonisch bij de desbetreffende docent.

ARTIKEL 5 RESTITUTIE

5.1 Restitutie in het geval van tussentijdse opzegging in het cursusjaar is slechts mogelijk bij de onder artikel 3.1 genoemde
gevallen.

5.2 Restitutie is niet mogelijk bij door de cursist afgemelde (verhinderde) lessen.

5.3 Het recht op restitutie wegens lesuitval ontstaan door Stichting Theaterschool De Zuiderlingen, geldt vanaf de derde uitgevallen les per cursusjaar. Alleen het cursusbedrag verschuldigd voor de uitgevallen lessen wordt gerestitueerd.

5.4 Indien Stichting Theaterschool De Zuiderlingen besluit in de eerste termijn de cursus tussentijds te beëindigen,

5.5 Indien Stichting Theaterschool De Zuiderlingen besluit om voor startdatum cursus of workshop de cursus niet door te laten gaan, wordt het gehele cursusbedrag gerestitueerd.

5.6 Restitutie van een workshop is mogelijk als de cursist zich 2 weken voor aanvang van de workshop schriftelijk bij Stichting Theaterschool De Zuiderlingen afmeldt. Restitutie bij afmelding binnen 2 weken is niet mogelijk.

5.7 Indien cursist na inschrijving in de eerste termijn opzegt, is er geen recht op restitutie van het eerste termijnbedrag. De overige 3 termijnen worden of gecrediteerd (als er is gekozen voor termijnbetaling) of gerestitueerd (indien een eenmalige betaling is gedaan).

ARTIKEL 6 BEËINDIGING CURSUS DOOR De Zuiderlingen

6.1 Bij onvoldoende inschrijvingen voor een cursus kan Stichting Theaterschool De Zuiderlingen besluiten om de cursus niet door te laten gaan of te beëindigen. De cursisten die zich hebben ingeschreven worden van dit besluit tijdig per mail in kennis gesteld en ontvangen het eventuele reeds vooruitbetaalde cursusbedrag terug.

ARTIKEL 7 BELANGSTELLINGSREGISTRATIE

7.1 Als een cursus is volgeboekt dan kan een belangstellingsregistratie op de website worden ingevuld.

7.1.2 Hiermee geeft de cursist aan belangstelling te hebben voor eenzelfde soort cursus die op dat moment is volgeboekt.

7.1.3 Wanneer nieuw aanbod wordt gerealiseerd waarbij voldoende belangstelling bestaat kan Stichting Theaterschool De Zuiderlingen een extra cursus inplannen. De cursisten die op de belangstellingsregistratielijst staan worden hiervan middels een e-mail op de hoogte gesteld.

7.1.4 De belangstellingregistratie wordt automatisch op einde van het cursusseizoen verwijderd en gaat dus niet automatisch mee over naar het nieuwe seizoen.

ARTIKEL 8 TARIEVEN

8.1 Aan de cursisten die 21 jaar of ouder zijn en een cursus volgen, wordt een btw-tarief van 21% in rekening gebracht.

ARTIKEL 9 BETALINGEN

9.1 Bij inschrijving voor een cursus gaat de klant akkoord met het cursusbedrag en de geldende betaalverplichting. Tevens gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

9.2. Het cursusbedrag dient in beginsel in zijn geheel of in termijnen te worden voldaan.

9.3.1 Cursisten, die zich in september of oktober van het lopende cursusjaar inschrijven, dienen het volledige cursusbedrag te betalen.

9.3.2 Cursisten, die zich in november of december inschrijven (met een laatste mogelijkheid tot de 1e week van januari) ontvangen een korting naar rato.

9.4 Theaterschool De Zuiderlingen behoud zich het recht om een extra cursus op een later tijdstip te starten met een afwijkende cursusprijs.

ARTIKEL 10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Stichting Theaterschool De Zuiderlingen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die cursisten maken ten gevolge van letsel, ongeval, diefstal of vernieling van eigendom tijdens de lessen.

ARTIKEL 11 PORTRETRECHT

11.1 Door aanvaarding van de algemene bepalingen en voorwaarden stemt de cursist in met het gebruik door Stichting Theaterschool De Zuiderlingen van foto’s en of filmpjes waarop hij/ zij is afgebeeld. De foto’s en of filmpjes zijn gemaakt tijdens lessen, optredens, voorstellingen en/of andere Stichting Theaterschool De Zuiderlingen activiteiten. De foto’s en filmpjes worden uitsluitend gebruikt als promotiemateriaal.

11.2 Indien een cursist wenst niet herkenbaar in beeld te worden gebracht kan dit per mail worden aangegeven. Dit geldt ook voor
overige vragen, graag laten weten via [email protected]

GENERAL TERMS

ARTICLE 1 GENERAL

1.1 These general terms and conditions apply to all Theaterschool De Zuiderlingen agreements and/or works, regardless of the location where they are performed.

1.2 By signing the application form, the student/participant agrees to these terms and conditions in full.

1.3 Visitors (i.e. students/pupils, guests, etc.) to Theaterschool De Zuiderlingen must comply with the house rules and follow instructions given by the management and/or staff of Theaterschool De Zuiderlingen.

ARTICLE 2 ENROLMENT

2.1 Enrolling for a course can only take place via the www.theaterschool-dezuiderlingen.nl website.

2.1.2 A parent or legal representative must sign when enrolling underage course students/participants.

2.2 When enrolling, the client chooses the relevant course on the website based on their availability. The days and times of the class are stated on the website.

2.3 If it is no longer possible to enrol for the required course because it is fully booked, the client may opt to enter a registration of interest on the website. The client will be notified when a new course starts.

2.4 Enrolling for a course is only possible on the dates and times set by Stichting Theaterschool De Zuiderlingen. The correct class days are stated on the website.

2.5 The student will be sent confirmation of enrolment by email.

2.6 The enrolment is tacitly renewed for the same period after the end of the season. It is possible to terminate the enrolment by operation of law after the first season up until one month after the start of the new season.

2.7 The last opportunity to start a course is from the first class given in January of the current course year.

ARTICLE 3 TERMINATION

3.1 Early termination during the course year is not possible, except in the following cases:

3.1.2 if the student gives notice in writing before the end of the first term after the start of the current season;

3.1.3 if the student relocates outside the working area of De Zuiderlingen, in which case proof of deregistration from the municipality must be provided;

3.1.4 if the student is unable to continue the course for medical reasons, in which case a medical certificate from a doctor must be submitted.

3.2 Notice to terminate must be given in writing by email via [email protected]

ARTICLE 4 CANCELLATION

4.1 Cancellation of a class (due to absence or illness) must be made at least 2 hours before the start of the course by sending an email or text message to the relevant teacher, or by calling the teacher.

ARTICLE 5 REIMBURSEMENT

5.1 Reimbursement for early termination in the course year is only possible under the circumstances mentioned in Article 3.1.

5.2 Classes cancelled by the student due to inability to attend or other reasons are not reimbursed.

5.3 Entitlement to reimbursement due to classes being cancelled by Stichting Theaterschool De Zuiderlingen applies from the third class cancelled per course year. Only the course fee due for the cancelled classes will be reimbursed.

5.4 The course fee will be reimbursed if Stichting Theaterschool De Zuiderlingen decides in the first term to terminate the course early.

5.5 The full course fee will be reimbursed if Stichting Theaterschool De Zuiderlingen decides to cancel the course or workshop before the start date.

5.6 The feel for a workshop may be reimbursed if the student cancels by notifying Stichting Theaterschool De Zuiderlingen in writing 2 weeks before the start of the workshop. Reimbursement is not possible if less than 2 weeks notice is given.

5.7 If the student cancels after enrolling in the first term, they will not be entitled to reimbursement of the first term fee. The remaining 3 instalments will either be credited (if payment in instalments is chosen) or reimbursed (if a one-off payment has been made).

ARTICLE 6 TERMINATION OF THE COURSE BY De Zuiderlingen

6.1 If too few students enrol for a course, Stichting Theaterschool De Zuiderlingen may decide not to proceed with the course or to terminate it. Students who have enrolled will be notified of this decision by email in good time and will be refunded the course fees already paid in advance.

ARTICLE 7 REGISTRATION OF INTEREST

7.1 If a course is fully booked, a registration of interest can be completed on the website.

7.1.2 By doing so, the student indicates an interest in the same type of course as the one that is currently fully booked.

7.1.3 If another course is offered because there is sufficient interest, Stichting Theaterschool De Zuiderlingen may schedule an additional course. The students who have registered their interest will be duly informed by email.

7.1.4 The registration of interest is automatically deleted at the end of the course season, so does not automatically carry over to the new season.

ARTICLE 8 FEES

8.1 Students attending a course who are 21 years or older will be charged a VAT rate of 21%.

ARTICLE 9 PAYMENTS

9.1 By enrolling for a course, the client agrees to the course fee and the applicable payment obligations. The client also agrees to the general terms and conditions.

9.2. In principle, the course fee must be paid in full or in instalments.

9.3.1 Students who register in September or October of the current course year must pay the course fee in full.

9.3.2 Students who register in November or December (with a last opportunity available until the first week of January) will be given a pro rata discount.

9.4 Theaterschool De Zuiderlingen reserves the right to start an additional course at a later date for a different course price.

ARTICLE 10 LIABILITY

10.1 Stichting Theaterschool De Zuiderlingen does not accept liability for costs incurred by students as a result of injury, accident, theft or destruction of property during classes.

ARTICLE 11 PORTRAIT RIGHTS

11.1 By accepting the general terms and conditions, the student agrees to Stichting Theaterschool De Zuiderlingen’s use of photographs and/or videos in which they are depicted. This concerns photos and/or videos taken during classes, performances, shows and/or other Stichting Theaterschool De Zuiderlingen activities. The photos and videos will exclusively be used as promotional material.

11.2 If a student would prefer not to be recognisable in the images, they may indicate this by e-mail. The same applies to
other questions; please inform us via [email protected]